Specifična softverska rešenja!

Softver po meri korisnika


Kontaktirajte nas!

Local Economic Development Information System

Jedinstveno softversko rešenje, namenjeno kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj (LER). To je praktičan i jednostavan vodič koji opštinama omogućava prikupljanje podataka, njihovo ažuriranje i jednostavnije korišćenje. Omogućava efikasno i transparentno funkcionisanje kancelarija za LER, kao i automatski izvoz podataka na sajt kancelarije ili opštine, direktno iz sistema.

To je alat za uspostavljanje kvalitetne baze podataka koja če podržati planiranje održivog razvoja zajednice i realizaciju projekata, privlačenje investicija, rast malih i srednjih preduzeća, razvoj turizma i otvaranje novih radnih mesta.

Ovaj univerzalno primenljiv sistem je namenjen progresivnim i naprednim opštinama. Sadrži sve ključne elemente lokalnog ekonomskog razvoja na jednom mestu.

Podeljen je na više modula koji prate istoimene oblasti:

 • Profil zajednice
 • Turizam
 • Registar malih i srednjih preduzeća
 • Tržiste radne snage
 • Poljoprivreda
 • Strateški plan
 • Upravljanje projektima
 • Slobodne lokacije za investiranje
 • Dostupni poslovni prostor
 • Partnerske institucije
 • Ljudski resursi
 • Registar dijaspore
 • Projektne inicijative
 • Registar propisa
 • Planer aktivnosti
 • Baza znanja

Project Management Information System

Informacioni sistem za upravljanje projektima nastao u saradnji Vihorа i konsultantske kuće DCG iz Beograda. Omogućava lako i brzo praćenje svih aspekata sprovođenja projekata u realnom vremenu. Uklanja sve prepreke na putu do uspešnog napretka projekta, njegovih aktivnosti i rezultata.

Lak i jednostavan pristup informacijama koji prati: Izvore finasiranja, okvirni datum objavljivanja konkursa, vrednost projekta, imenovanog menadžera projekta, status projekta, ishod konkursa,... Promis omogućava menadžeru projekta potpun uvid u glavne aspekte projekta u smislu lakseg planiranja i implementacije.

Jasna vidljivost projekta, bolja komunikacija između ljudi angažovanih na projektu, partnera i korisnika, potpuno upravljanje projektinim podacima, efikasna i lako dostupna arhiva. Jednostavno praćenje projekata/grantova/ugovora, poboljšane mogućnosti upravljanja projektom, upravljanje finansijskim delom projekta.

MOGUĆNOSTI PROMISA

Omogućava brzu razmenu informacija između ljudi na terenu i menadžera projekta, jer su terenske kancelarije automatski povezane sa centralnom projektnom bazom podataka, putem promis servera. Sve što je potrebno je Internet veza između dve lokacije.

U Promisu možete čuvati sve potrebne podatke vezane za zaposlene na projektu, uključujući radne biografije ključnih ljudi na projektu, kontakte i druge važne biografske informacije, zatim mesto rada, dnevne aktivnosti, radno vreme i obračun plate.

Sve projektne aktivnosti - tekuće i planirane, mogu biti unete u kalendar, koji je vidljiv kao integrisani, jedinstven pregled svih nedeljnih aktivnosti svih projekata, ili za svaki projekat posebno.

Sve projektne finansijske transakcije mogu bit lako praćene i podeljene po kategorijama: honorari konsultanata, prevoz, smeštaj, materijali, dnevnice itd. To omogućava menadžerima projekata da u svakom trenutku znaju finansijsko stanje svakog pojedinačnog projekta i izvedu grafički prikaz prihoda i troškova – jednostavnim pritiskom na željeno dugme.


ELEKTRONSKI SISTEM ZA SPROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI

Ovo je prvo i jedino elektronsko rešenje u Srbiji koje omogučava lako, efikasno i kompletno upravljanje postupkom sprovodjenja javnih nabavki - od godišnjeg planiranja budžeta do realizacije ugovora (uspešne isporuke dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta).

eNabavka je informacioni sistem koji čuva sve nabavke na jednom mestu, što vam omogućava nesmetani pristup informacijama koje su vam potrebne. Jasno definisani koraci u procesu, jednostavan unos podataka, izveštavanje na propisanim obrascima Uprave za javne nabavke - brzo i lako. Jedinstvena baza podataka - efikasan sistem pretrage, automatsko generisanje svih potrebnih dokumenata i formata, kompletna evidencija javnih nabavki na jednom mestu i direktna veza sa službom za finansije.

Bolji kvalitet dobara, usluga i radova

Objavljivanje godišnjeg plana na internet prezentaciji naručioca omogućava ponudjačima da se unapred pripreme za učešće na tenderu i davanje boljih ponuda. Informacije su dostupne većem broju ponuđača bez teritorijalnog ograničenja, veći broj ponuđača - bolji kvaliet i niže cene. Služba za javne nabavke prati i kontroliše kvalitet isporučenih dobara, usluga i radova do izvršenja ugovora.

Pošteno nadmetanje na osnovu jasno definisanih specifikacija i kriteriju, mogućnost praćenja javnog otvaranja ponuda putem video bima, kao i štampanje i podela zapisnika svim ponuđačima na licu mesta. Automatsko izračunavanje pondera prema zadatim kriterijumima - mogućnost greške ne postoji.

MOGUĆNOSTI I SADRŽAJ

 • Elektronska biblioteka svih zakona i propisa od značaja
 • Spisak ljudskih resursa potrebnih Komisiji za javne nabavke, sa informacijama o njihovim kvalifikacijama, obrazovanju i iskustvu
 • Jednostavan pristup informacijama o ponuđačima
 • Omogućava neposredno praćenje izvršenja budžeta po kontima, kao i izradu kompletnog finansijskog plana
 • Izrada godišnjeg plana
 • Kvartalni izveštaji na jedan klik mišem!

Management Information System

Sistem koji prati proizvodno-tehničke, organizacione i finansijske parametre poslovanja, na mesečnom nivou, kako bi se lakše prepoznala uska grla i omogućilo povećanje efikasnosti i poboljšanje kvaliteta pruženih usluga.

Management Information System je softversko rešenje za centralizovano prikupljanje i obradu podataka o poslovanju vodovodnih preduzeća u opštinama srednje veličine u Srbiji.

Svrha ovog softverskog rešenja je praćenje rezultata poslovanja 8 vodovoda u Srbiji, u realnom vremenu, kako bi se obezbedila dugoročna samoodrživost sistema za vodosnabdevanje, kroz usvajanje tarifnog modela i drugih koraka, koji će omogućiti pokrivanje tekućih troškova, ali i investiciona ulaganja, preko kreditnih linija međunarodnih finansijskih institucija.

Vihor je uz DCG deo ovog projekta koji se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i KfW (Nemačka razvojna banka). Nosilac projekta je austrijska kompanija SETEC Engineering


DOSTAVLJANJE KEŠ POMOĆI IZBEGLICAMA

Vihor d.o.o. je od strane Švajcarskog Crvenog krsta i Međunarodne Federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC), angažovan radi realizacije informacionog Sistema za dostavljanje humanitarne pomoći u gotovini izbeglicama iz Sirije koje su utočište našle u Jordanu.

Softversko rešenje koje je omogućilo sprovođenje projekta, osmislili smo i realizovali u izuzetno kratkom roku, par nedelja do prve funkcionalne verzije, što je diktirala situacija na terenu.

Predstavlja zaokružen sistem za evidenciju korisnika, targetiranje, slanje zahteva banci za kreiranje kartice i uplatu, kao i prijem rezultata o podizanju iznosa. Ovim je omogućeno efikasno praćenje i upravljanje projektom, kao i izveštavanje prema donatorima, uz zaštitu ličnih podataka o licima kojima se pomaže.

Izbeglom stanovništvu iz Sirije (oko 5000 porodica sa preko 17000 članova) je do sada dostavljeno oko 7 miliona evra pomoći, u protivvrednosti u lokalnoj valuti, jordanskim dinarima.


NEKI OD NAŠIH WEB PROJEKATA


Ibrahim Malla Photobook

Web prezentacija fotografa Ibrahima Male

Poseti →

Nuovo Palazzo Bianco

Web prezentacija picerije Palazzo Bianco

Poseti →

Internacionalna škole humanitarne fotografije

Web prezentacija Internacionalne škole humanitarne fotografije

Poseti →

Crveni krst Srbije

Web prezentacija Crvenog krsta Srbije

Poseti →

Idest d.o.o

Web prezentacija kompanije Idest d.o.o.

Poseti →

Crveni krst Niš

Web prezentacija niške organizacije Crvenog krsta.

Poseti →

Development Consulting Group (DCG Ltd.)

Web prezentacija kompanije Development Consulting Group

Poseti →

STUDIJA KONKURENTNOSTI

U okviru Programa evropskog partnersva sa opštinama - EU PROGRES, sprovedena je sveobuhvatna studija konkurentosti za 34 opštine južne i jugozapadne Srbije.

Svrha studije je da opštinama i gradovima ukaže na to koliko su konkurentne, kao i da im omogući da svoje resurse, potencijale i kapacitete uporede sa drugim lokalnim samoupravama.

Studija se zasniva na podacima o opštinama i gradovima prikupljenim iz svih dostupnih izvora, kao i na informacijama prikupljenim na terenu. U dva kruga poseta gradovima i opštinama održane su 294 fokus grupe, sa ukupno 1539 učesnika, a svaka lokalna samouprava je popunila i 20 upitnika iz različitih oblasti i dostavila potrebne dokaze i dokumentaciju. Obavljeno je i 11 sastanaka i jedna fokus grupa sa predstavnicima republičkih institucija i donatorima. Zahvaljujemo se svima na dragocenim podacima, bez kojih ova baza podataka ne bi bila sveobuhvatna.


BAZA PODATAKA O LOKALNIM SOCIJALNIM USLUGAMA

BLSU je pregled usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama Srbije, kreiran za potrebe Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Sadrži podatke o pružaocima i korisnicima tih usluga. Pregled omogućuje da se učitaju i prikažu podaci prema: vrsti usluge (zastupljenost date usluge u gradovima i opštinama Srbije) i prema teritoriji, odnosno gradu/opštini i uslugama koje se u datoj lokalnoj zajednici pružaju korisnicima.

Saznajte više →

BRAUNFILDI SRBIJA

U okviru USAID Projekta održivog razvoja sprovedena je aktivnost promocije investiranja u braunfild lokacije – Reciklaža braunfild lokacija u južnoj Srbiji.

Ovaj Portal kreiran je u saradnji sa partnerskim gradovima i opštinama USAID Projekta održivog razvoja, koji su se odvažili da se upuste u marketing svojih nesloventnih preduzeća, jer su prepoznali njihove potencijale za razvoj lokalne privrede.

Saznajte više →

QRCHRD

Baza ljudskih resursa Crvenog polumeseca Katarа je hibridni informacioni sistem sastavljen od: Baze koja se nalazi na Microsoft SQL Server-u, desktop aplikacije i Internet stranice namenjene registraciji.

Svrha ovog sistema je da obezbedi upravljanje podacima o ljudskim resursima Crvenog polumeseca Katara, naročito kada je u pitanju reagovanje u vanrednim situacijama i međunarodnim misijama. Sadrži brojne informacije o ljudskim resursima,sadrži spisak svih članova sa detaljnim ličnim podacima, kao i podacima o njihovim edukacijama, angažovanju i vakcinama koje su primili. Informacije o misijama i timovima, kao i spisak bolesti i odgarajućih vakcina koje članovi timova u misijama moraju da prime .

Ubeležene su i informacije o treninzima katarskog Crvenog polumeseca kao i lista učesnika, dok su posebna stavka podešavanja sa informacijama o korisničkim nalozima članova, pristupnim nivoima itd